نمایش دادن همه 12 نتیجه

دیزل ژنراتور Dorman(100KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 100 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 64 کیلووات به صورت دائم و 80 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(140KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 140 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 90 کیلووات به صورت دائم و 112 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(160KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 160 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 102 کیلووات به صورت دائم و 128 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(180KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 180 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 115 کیلووات به صورت دائم و 144 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(200KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 200 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 128 کیلووات به صورت دائم و 160 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(250KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 250 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 160 کیلووات به صورت دائم و 200 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(300KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 300 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 192 کیلووات به صورت دائم و 240 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

دیزل ژنراتور Dorman(350KVA)

تماس بگیرید
  مولد برق 350 کاوا ساخت شرکت Dorman با توان 224 کیلووات به صورت دائم و 280 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت  25 لیتر بر کیلووات

ژنراتور MAN (160KVA)

تماس بگیرید
مولد برق 160 کاوا ساخت شرکت MAN با توان 120 کیلووات به صورت دائم و 140 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت 35 مترمکعب بر ساعت

ژنراتور MAN (200KVA)

تماس بگیرید
مولد برق 200 کاوا ساخت شرکت MAN با توان 140 کیلووات به صورت دائم و 160 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت 35 مترمکعب بر ساعت

ژنراتور MAN (250KVA)

تماس بگیرید
مولد برق 250 کاوا ساخت شرکت MAN با توان 140 کیلووات به صورت دائم و 200 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت 35 مترمکعب بر ساعت

ژنراتور MAN (300KVA)

تماس بگیرید
مولد برق 300 کاوا ساخت شرکت MAN با توان 140 کیلووات به صورت دائم و 220 کیلووات برای مصارف اضطراری و با مصرف سوخت 35 مترمکعب بر ساعت