دپارتمان خدمات مشاوره اقتصادی

از ماینینگ تا ترید به وسعت دیفای مشاوره اقتصادی خوب داریم ..

دپارتمان‌خدمات فنی و مهندسی

از ماینینگ تا ترید به وسعت دیفای مشاوری خوب و آگاه هستیم..

دپارتمان‌خدمات علمی و آموزش

هر آنچه از فناوری به زندگی شما مربوط میشود …

فروشگاه گجت های حوزه مالی

‌BUSINESS

همراه درآمد زایی شما هستیم

فروشگاه گجت های حوزه فناوری

‌TECHNOLOGY

همراه فناوری شما هستیم

برگزیده های ANTMINER

پولتو امن بوجود بیار

برگزیده های MicroBt

پولتو امن بوجود بیار

محصولات منتخب کیف پول

پولتو امن نگه دار

همراه و هم مسیر علمی شما در زمینه فناوری

CULTERE

مفاهیمی از آینده که هر لحظه نزدیک تر میشود

ایرسا به رویاهای حقیقی فکر میکند پس، از آینده جا نمونی...

شرکت داده کاوان ایرسا

پیشگام و توسعه دهنده فناوری وتکنولوژی ها نو