محصولات منتخب تجهیزات فناوری

پولتو امن نگه دار

تجهیزات وابسته ماشین های پردازشی درامدی (ماینر)

برگزیده های IRSABTC

ایرسا به رویاهای حقیقی فکر میکند پس،

از آینده جا نمونی...

شرکت داده کاوان ایرسا

پیشگام و توسعه دهنده فناوری وتکنولوژی ها نو

همراه و هم مسیر علمی شما در زمینه فناوری

CULTERE

مفاهیمی از آینده که هر لحظه نزدیک تر میشود