لیست دستگاه ها

مدل Hash Rate قدرت سطح صدا الگوریتم سازنده تاریخ عرضه قیمت (تومان) سودآوری