لیست دستگاه ها

مدل Hash Rate قدرت سطح صدا الگوریتم سازنده تاریخ عرضه قیمت (تومان) سودآوری
MicroBTWhatsminer M30S++ 112Th/s 3472W 75db sha-256... MicroBT Oct 2020 تماس بگیرید
BitmainAntminer S19 Pro (110Th) 110Th/s 3250W 75db sha-256... Bitmain May 2020 435,000,000
BitmainAntminer S19j Pro (100Th) 100Th/s 3050W 75db sha-256... Bitmain Jan 2021 تماس بگیرید
MicroBTWhatsminer M30S+ 100Th/s 3400W 75db sha-256... MicroBT Sep 2020 تماس بگیرید
BitmainAntminer S19 (95Th) 95Th/s 3250W 75db sha-256... Bitmain May 2020 343,000,000
MicroBTWhatsminer M30S 86Th/s 3268W 72db sha-256... MicroBT Apr 2020 تماس بگیرید
BitmainAntminer T19 (84Th) 84Th/s 3150W 75db sha-256... Bitmain Jun 2020 333,000,000
BitfuryTardis 80Th/s 6300W 80db sha-256... Bitfury Nov 2018 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M31S 78Th/s 3220 75db sha-256... MicroBT Apr 2020 تماس بگیرید
ASICminer8 Nano Pro 76Th/s 4000W 48db sha-256... ASICminer May 2018 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M31S 76Th/s 3220W 75db sha-256... MicroBT Apr 2020 تماس بگیرید
BitmainAntminer S17+ (73Th) 73Th/s 2920W 75db sha-256... Bitmain Dec 2019 تماس بگیرید
MicroBTWhatsminer M20S 68Th/s 3360W 75db sha-256... MicroBT Aug 2019 159,000,000
MicroBTWhatsminer M32s 66Th/s 3432W 75db sha-256... MicroBT Nov 2020 228,000,000
BitmainAntminer T17+ (64Th) 64Th/s 3200W 75db sha-256... Bitmain Dec 2019 120,000,000
BitmainAntminer S17e (64Th) 64Th/s 2880W 80db sha-256... Bitmain Sep 2020 تماس بگیرید
MicroBTWhatsminer M32 62Th/s 3348W 75db sha-256... MicroBT Jul 2020 160,000,000
MicroBTWhatsminer M21s 60Th/s 3360W 75db sha-256... MicroBT Aug 2019 تماس بگیرید
StrongUSTU-U8 Pro 60Th/s 2800W 76db sha-256... StrongU Sep 2019 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M21s 58Th/s 3360W 75db sha-256... MicroBT Aug 2019 132,000,000
BitmainAntminer T17+ (58Th) 58Th/s 3200W 75db sha-256... Bitmain Dec 2019 110,000,000
ASICminer8 Nano S 58Th 58Th/s 2500W 47db sha-256... ASICminer Dec 2019 توقف تولید
InnosiliconT3+ 57T 57Th/s 3300W 75db sha-256... Innosilicon Sep 2019 توقف تولید
BitmainAntminer S17 Pro (56Th) 56Th/s 2094W 82db sha-256... Bitmain Apr 2019 تماس بگیرید
BitmainAntminer S17 (56Th) 56Th/s 2385W 82db sha-256... Bitmain Sep 2020 تماس بگیرید
MicroBTWhatsminer M21s 56Th/s 3360W 75db sha-256... MicroBT Jun 2019 تماس بگیرید
MicroBTWhatsminer M10S 55Th/s 3500W 75db sha-256... MicroBT Sep 2018 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M21s 54Th/s 3360W 75db sha-256... MicroBT Aug 2019 تماس بگیرید
BitmainAntminer S17 Pro (53Th) 53Th/s 2094W 82db sha-256... Bitmain Apr 2019 تماس بگیرید
BitmainAntminer S17 (53Th) 53Th/s 2385W 82db sha-256... Bitmain Feb 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer T17e (53Th) 53Th/s 2915W 80db sha-256... Bitmain Nov 2019 105,000,000
InnosiliconT3+ 52T 52Th/s 2800W 75db sha-256... Innosilicon May 2019 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M21s 52Th/s 3360 75db sha-256... MicroBT Aug 2019 تماس بگیرید
StrongUSTU-U1++ 52Th/s 2200W 76db Blake256R14... StrongU Jul 2019 توقف تولید
BitmainAntminer S17 Pro (50Th) 50Th/s 1975W 82db sha-256... Bitmain Apr 2019 110,000,000
InnosiliconT3 50T 50Th/s 3100W 75db sha-256... Innosilicon Jul 2019 توقف تولید
EbangEbit E12+ 50Th/s 2500W 75db sha-256... Ebang Sep 2019 تماس بگیرید
CanaanAvalonMiner 1066 50Th/s 3250W 75db sha-256... Canaan Sep 2019 تماس بگیرید
bitfilySnow Panther A1 49Th/s 5400W 82db sha-256... bitfily Oct 2017 توقف تولید
BitfuryB8 49Th/s 6400W 85db sha-256... Bitfury Dec 2017 توقف تولید
MicroBTWhatsminer D1 48Th/s 2200W 75db sha-256... MicroBT Nov 2018 تماس بگیرید
StrongUSTU-U8 46Th/s 2100W 76db sha-256... StrongU Jul 2019 توقف تولید
ASICminer8 Nano 44Th 44Th/s 2100W 47db sha-256... ASICminer Oct 2018 15,000,000
EbangEbit E11++ 44Th/s 1980W 75db sha-256... Ebang Oct 2018 تماس بگیرید
EbangEbit E12 44Th/s 2500W 75db sha-256... Ebang Sep 2019 تماس بگیرید
InnosiliconT3 43T 43Th/s 2100W 75db sha-256... Innosilicon Jan 2019 توقف تولید
BitmainAntminer T17 (40Th) 40Th/s 2200W 82db sha-256... Bitmain May 2019 85,000,000
InnosiliconT3 39T 39Th/s 2150W 75db sha-256... Innosilicon Mar 2019 توقف تولید
InnosiliconT2Thm+ 37T 37Th/s 2600W 72db sha-256... Innosilicon Aug 2018 61,000,000
EbangEbit E11+ 37Th/s 2035W 75db sha-256... Ebang Oct 2018 توقف تولید
CanaanAvalonMiner 1047 37Th/s 2380W 70db sha-256... Canaan Sep 2019 تماس بگیرید
BitmainAntminer DR5 (34Th) 34Th/s 1800W 76db Blake256R14... Bitmain Dec 2018 تماس بگیرید
PantechWX6 34Th/s 5000W 72db sha-256... Pantech Jan 2018 توقف تولید
GMO minerB3 33Th/s 3417W 75db sha-256... GMO miner Nov 2018 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M10 33Th/s 2145W 75db sha-256... MicroBT Sep 2018 توقف تولید
InnosiliconT2Th+ 33T 32Th/s 2200W 72db sha-256... Innosilicon Sep 2018 55,000,000
Halong MiningDragonMint T1 Duble 32Th/s 1480W 75db sha-256... Halong Mining Apr 2018 33,000,000
MicroBTWhatsminer M21 31Th/s 1860W 75db sha-256... MicroBT Aug 2019 تماس بگیرید
EbangEbit E11 30Th/s 1950W 75db sha-256... Ebang Oct 2018 توقف تولید
BitmainAntminer S15 (28Th) 28Th/s 1596W 76db sha-256... Bitmain Dec 2018 تماس بگیرید
HolicH28 28Th/s 2100W 70db sha-256... Holic Dec 2018 توقف تولید
InnosiliconT2Ti 26T 26Th/s 2400W 72db sha-256... Innosilicon May 2018 42,000,000
InnosiliconT2Ti 25T 25Th/s 2400W 75db sha-256... Innosilicon Oct 2018 35,000,000
bitfilySnow Panther B1+ 24.5Th/s 2100W 75db sha-256... bitfily Aug 2018 توقف تولید
GMO minerB2 24Th/s 1950W 70db sha-256... GMO miner Oct 2018 توقف تولید
BitmainAntminer T15 (23Th) 23Th/s 1541W 75db sha-256... Bitmain Dec 2018 تماس بگیرید
HolicH22 22Th/s 1700W 70db sha-256... Holic Dec 2018 توقف تولید
BitmainAntminer S11 (20.5Th) 20Th/s 1530W 76db sha-256... Bitmain Nov 2018 38,500,000
CanaanAvalonMiner 921 20Th/s 1700W sha-256... Canaan Oct 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer S9 Hydro (18Th) 18Th/s 1728W 45db sha-256... Bitmain Aug 2018 تماس بگیرید
EbangEbit E10.2 18Th/s 1650W 75db sha-256... Ebang Feb 2018 تماس بگیرید
bitfilySnow Panther B1 16Th/s 1380W 75db sha-256... bitfily Feb 2018 توقف تولید
BitmainAntminer S9 SE (16Th) 16Th/s 1280W 76db sha-256... Bitmain Jul 2019 تماس بگیرید
EbangEbit E9.3 16Th/s 1760W 72db sha-256... Ebang May 2018 16,000,000
Aladdin MinerAladdin Miner 16Th/s 1400W 76db sha-256... Aladdin Miner Jul 2018 توقف تولید
Halong MiningDragonMint T1 16Th/s 1480W 75db sha-256... Halong Mining Apr 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer S9i (14/5Th) 14.5Th/s 1320W 76db sha-256... Bitmain May 2018 30,000,000
BitmainAntminer S9j (14.5Th) 14Th/s 1350W 76db sha-256... Bitmain Aug 2018 26,000,000
BitmainAntminer S9 (14Th) 14Th/s 1372W 85db sha-256... Bitmain Nov 2017 تماس بگیرید
CanaanAvalonMiner 841 13.6Th/s 1290W 65db sha-256... Canaan Apr 2018 توقف تولید
EbangEbit E9i 13.5Th/s 1420W 74db sha-256... Ebang Jul 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer S9k (13.5Th) 13Th/s 1310W 76db sha-256... Bitmain Aug 2019 19,000,000
BitmainAntminer S9 (13.5Th) 13Th/s 1323W 85db sha-256... Bitmain Sep 2017 تماس بگیرید
StrongUSTU-U1+ 12.8Th/s 1850W 76db Blake256R14... StrongU Oct 2018 توقف تولید
EbangEbit E9.2 12Th/s 1320W 70db sha-256... Ebang May 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer T9 (12.5Th) 12Th/s 1576W 68db sha-256... Bitmain Aug 2017 توقف تولید
MicroBTWhatsminer M3 12Th/s 2000W 78db sha-256... MicroBT Jun 2018 10,000,000
MicroBTWhatsminer M3X 12Th/s 2050W 78db sha-256... MicroBT Mar 2018 تماس بگیرید
CanaanAvalonMiner 821 11.5Th/s 1200W 65db sha-256... Canaan Apr 2018 توقف تولید
StrongUSTU-U1 11Th/s 2200W 76db Blake256R14... StrongU Oct 2018 توقف تولید
BitmainAntminer T9 (11.5Th) 11Th/s 1450W 68db sha-256... Bitmain Apr 2017 توقف تولید
iBeLinkDM11G 10.8Th/s 810W 81db X11... iBeLink Jul 2017 توقف تولید
BitmainAntminer T9+ (10.5Th) 10Th/s 1432W 76db sha-256... Bitmain Jan 2018 12,500,000
EbangEbit E9+ 9Th/s 1300W 75db sha-256... Ebang Jan 2018 توقف تولید
PantechSX6 8.5Th/s 1000W 72db sha-256... Pantech Sep 2017 توقف تولید
BitmainAntminer R4 8Th/s 845W 52db sha-256... Bitmain Feb 2017 توقف تولید
CanaanAvalonMiner 741 7.3Th/s 1150W 65db sha-256... Canaan Apr 2017 توقف تولید
DayunZig Z1+ 7.25Th/s 1200W 70db Lyra2REv2... Dayun Oct 2018 توقف تولید
StrongUSTU-U2 7Th/s 1600W 76db Blake2B... StrongU Oct 2018 توقف تولید
BitmainAntminer DR3 7Th/s 1410W 76db Blake256R14... Bitmain Sep 2018 تماس بگیرید
iBeLinkDSM7T 7Th/s 2100W 76db sha-256... iBeLink Aug 2018 توقف تولید
DayunZig Z1 6.8Th/s 1200W 70db Lyra2REv2... Dayun Sep 2018 توقف تولید
bitfilySnow Panther D1 6Th/s 2100W Blake256R14... bitfily Jun 2018 توقف تولید
iBeLinkDSM6T 6Th/s 2100W 78db Blake256R14... iBeLink Aug 2018 توقف تولید
InnosiliconS11 SiaMaster 4.3Th/s 1350W 70db Blake2B... Innosilicon Apr 2018 توقف تولید
DayunZig M1 4.3Th/s 784W sha-256... Dayun Nov 2018 توقف تولید
BitmainAntminer S7 4Th/s 1293W 62db sha-256... Bitmain Sep 2015 توقف تولید
BitmainAntminer V9 (4Th) 4Th/s 1027W 76db sha-256... Bitmain Mar 2018 توقف تولید
Halong MiningDragonMint B52 3.83Th/s 1380W 70db Blake256R15... Halong Mining Apr 2018 توقف تولید
InnosiliconA5 DashMaster 3.25Th/s 750W 75db X11... Innosilicon Oct 2017 توقف تولید
ffminerDS19 3.1Th/s 980W 67db Blake256R14... ffminer Jan 2017 توقف تولید
TodekToddminer C1 PRO 3Th/s 2700W 70db Eaglesong... Todek May 2020 تماس بگیرید
InnosiliconD9+ DecredMaster 2.8Th/s 1230W 70db Blake256R14... Innosilicon Aug 2018 توقف تولید
InnosiliconD9 DecredMaster 2.4Th/s 1000W 75db Blake256R14... Innosilicon Apr 2018 توقف تولید
InnosiliconA6+ LTCMaster 2.2Th/s 2100W 82b Scrypt... Innosilicon Mar 2019 توقف تولید
ObeliskSC1 Immersion 2.2Th/s 1600W 30db sha-256... Obelisk Mar 2019 توقف تولید
Halong MiningDragonMint B29 2.1Th/s 900W 70db Blake256R14... Halong Mining Apr 2018 توقف تولید
BitmainAntminer S7-LN 2Th/s 697W 48db sha-256... Bitmain Jun 2016 توقف تولید
TodekToddminer C1 1.55Th/s 1380W 70db Eaglesong... Todek Mar 2020 تماس بگیرید
InnosiliconA6 LTCMaster 1.23Th/s 1500W 82db Scrypt... Innosilicon Jan 2018 توقف تولید
ObeliskDCR1 1.2Th/s 500W 65db Blake256R14... Obelisk Jun 2018 توقف تولید
ObeliskSC1 Dual 1.1Th/s 900W 75db sha-256... Obelisk Mar 2019 توقف تولید
BitmainAntminer K5 (1130Gh) 1Th/s 1580W 72db Eaglesong... Bitmain Apr 2020 توقف تولید
BitmainAntminer S5 1Th/s 590W 65db sha-256... Bitmain Dec 2014 توقف تولید
BitmainAntminer A3 (815Gh) 815Gh/s 1275W 75db sha-256... Bitmain Jan 2018 تماس بگیرید
ObeliskSC1 550Gh/s 500W 65db sha-256... Obelisk Jun 2018 توقف تولید
ObeliskSC1 Slim 550Gh/s 450W 75db sha-256... Obelisk Jan 2019 توقف تولید
SpondooliesSPx36 540Gh/s 4400W 75db X11... Spondoolies Sep 2018 توقف تولید
BitmainAntminer S3 478Gh/s 366W 60db sha-256... Bitmain Jul 2014 توقف تولید
StrongUSTU-U6 440Gh/s 2200W 76db X11... StrongU Nov 2019 توقف تولید
ffminerDecred D18 340Gh/s 180W 55db Blake256R14... ffminer Jun 2018 توقف تولید
BaikalBK-D 320Gh/s 1100W 65db sha-256... Baikal Jun 2018 توقف تولید
FusionSiliconX7+ Miner 320Gh/s 2000W 72db X11... FusionSilicon Mar 2019 توقف تولید
FusionSiliconX7 Miner 262Gh/s 1420W 72db X11... FusionSilicon Mar 2019 توقف تولید
BaikalBK-B 160Gh/s 410W 65db sha-256... Baikal Jun 2018 توقف تولید
BitmainAntminer D5 (119Gh) 119Gh/s 1566W 76db X11... Bitmain Nov 2018 توقف تولید
Hummer MinerMars H1 88Gh/s 2800W 75db Handshake... Hummer Miner Jul 2019 توقف تولید
InnosiliconA5+ DashMaster 65Gh/s 1500W 75db X11... Innosilicon Mar 2018 توقف تولید
iBeLinkDM56G 56Gh/s 2100W 72db X11... iBeLink Aug 2018 توقف تولید
DayunZig D1 48Gh/s 2200W 55db X11... Dayun Nov 2018 توقف تولید
BaikalBK-G28 28Gh/s 1300W 70db sha-256... Baikal Oct 2018 توقف تولید
iBeLinkDM22G 22Gh/s 810W 81db X11... iBeLink Feb 2017 توقف تولید
PinideaDR-100 Pro 21Gh/s 900W 55db sha-256... Pinidea Oct 2018 توقف تولید
PinideaDR-100 19Gh/s 900W 55db sha-256... Pinidea Aug 2017 توقف تولید
BitmainAntminer D3 (19.3Gh) 19Gh/s 1350W 75db sha-256... Bitmain Oct 2017 توقف تولید
BitmainAntminer D3 (17.5Gh) 17Gh/s 1280W 75db sha-256... Bitmain Oct 2017 توقف تولید
BitmainAntminer D3 (15Gh) 15Gh/s 1200W 75db sha-256... Bitmain Sep 2017 توقف تولید
DayunZig Z1 Pro 13Gh/s 1500W 72db Lyra2REv2... Dayun Jun 2019 توقف تولید
FusionSiliconX1 Miner 12.96Gh/s 1110W 72db Lyra2REv2... FusionSilicon Jan 2019 توقف تولید
BaikalBK-X 10Gh/s 630W 65db sha-256... Baikal Nov 2017 توقف تولید
FusionSiliconX6 Miner 860Mh/s 1079W 72db Scrypt... FusionSilicon Aug 2018 توقف تولید
InnosiliconA4+ LTCMaster 620Mh/s 750W 80db Scrypt... Innosilicon Nov 2017 توقف تولید
PinideaDR-3 600Mh/s 345W 50db sha-256... Pinidea Apr 2017 توقف تولید
BitmainAntminer L3+ (600Mh) 600Mh/s 850W 75db Scrypt... Bitmain Oct 2017 تماس بگیرید
BitmainAntminer L3++ (596Mh) 596Mh/s 1050W 70db Scrypt... Bitmain May 2018 توقف تولید
BitmainAntminer L3++ (580Mh) 580Mh/s 942W 76db Scrypt... Bitmain May 2018 توقف تولید
BWL21 550Mh/s 950W 75db sha-256... BW Feb 2017 توقف تولید
BitmainAntminer L3+ (504Mh) 504Mh/s 800W 70db Scrypt... Bitmain Jun 2017 39,000,000
InnosiliconA10 Pro ETH Miner (500Mh) 500Mh/s 750W 75db EtHash... Innosilicon May 2020 335,000,000
InnosiliconA10 ETHMaster (485Mh) 485Mh/s 850W 75db EtHash... Innosilicon Sep 2018 تماس بگیرید
InnosiliconA10 ETHMaster (432Mh) 432Mh/s 740W 75db EtHash... Innosilicon Sep 2018 تماس بگیرید
InnosiliconA4 Dominator 280Mh/s 1050W 75db Scrypt... Innosilicon Jul 2017 توقف تولید
pandaminerB3 Mute 230Mh/s 1150W 60db sha-256... pandaminer Sep 2018 توقف تولید
pandaminerB3 Pro (8G) 230Mh/s 1250W 70db sha-256... pandaminer Jun 2018 توقف تولید
pandaminerB3 Pro 230Mh/s 1250W 70db sha-256... pandaminer Apr 2018 توقف تولید
BitmainAntminer G2 220Mh/s 1200W 72db EtHash... Bitmain Dec 2017 توقف تولید
BitmainAntminer E3 (190Mh) 190Mh/s 760W 76db EtHash... Bitmain Jul 2018 توقف تولید
BitmainAntminer E3 (180Mh) 180Mh/s 800W 75db EtHash... Bitmain Jul 2018 توقف تولید
pandaminerB5 Plus 110Mh/s 800W 65db sha-256... pandaminer Feb 2018 توقف تولید
BaikalBK-N240 480kh/s 650W 62db CryptoNight... Baikal May 2018 توقف تولید
BitmainAntminer Z15 420kh/s 1510W 72db sha-256... Bitmain Jun 2020 تماس بگیرید
InnosiliconA8+ CryptoMaster 240kh/s 480W 70db CryptoNight... Innosilicon Apr 2018 توقف تولید
BitmainAntminer X3 (220Kh) 220kh/s 465W 76db CryptoNight... Bitmain May 2018 توقف تولید
ASICminerZeon 180K 180kh/s 2200W 47db sha-256... ASICminer Sep 2018 توقف تولید
InnosiliconA8 CryptoMaster 160kh/s 350W 70db CryptoNight... Innosilicon Apr 2018 توقف تولید
BaikalBK-N70 140kh/s 240W 62db CryptoNight... Baikal May 2018 توقف تولید
InnosiliconA9++ ZMaster 140kh/s 1550W 75db sha-256... Innosilicon May 2019 تماس بگیرید
BitmainAntminer Z11 135kh/s 1418W 70db sha-256... Bitmain Apr 2019 تماس بگیرید
InnosiliconA9+ ZMaster 120kh/s 1550W 75db sha-256... Innosilicon Jan 2019 تماس بگیرید
BitmainAntminer B7 (96Kh) 96kh/s 528W 65db Tensority... Bitmain Mar 2019 تماس بگیرید
BaikalBK-N+ 80kh/s 120W 60db CryptoNight... Baikal Mar 2018 توقف تولید
InnosiliconA8C CryptoMaster 80kh/s 175W 70db CryptoNight... Innosilicon May 2018 توقف تولید
PinideaRR-210 60kh/s 350W 55db CryptoNight... Pinidea Jun 2018 توقف تولید
PinideaRR-200 55kh/s 350W 55db CryptoNight... Pinidea Jun 2018 توقف تولید
InnosiliconA9 ZMaster 50kh/s 620W 70db sha-256... Innosilicon Jun 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer Z9 42kh/s 970W 75db sha-256... Bitmain Sep 2018 تماس بگیرید
BaikalBK-N 40kh/s 60W 60db CryptoNight... Baikal Mar 2018 توقف تولید
BitmainAntminer Z9 Mini 10kh/s 300W 65db sha-256... Bitmain Jun 2018 تماس بگیرید
BitmainAntminer B3 (1Kh) 1kh/s 380W 72db Tensority... Bitmain May 2018 توقف تولید
BitmainAntminer B3 (780Hz) 1kh/s 360W 72db Tensority... Bitmain May 2018 توقف تولید