نمایش 1–12 از 170 نتیجه

‘++Whatsminer M30s

مدل++Whatsminer M30S از سازندهMicroBT با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate112Th/s با 3472W

(Antminer S9 (11.5Th/s

مدلAntminer S9 (11.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate11.5Th/s با 1127W

(Antminer S9 (12.5Th/s

مدلAntminer S9 (12.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate12.5Th/s با 1225W

(Antminer S9 (13.5Th/s

مدلAntminer S9 (13.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate13.5Th/s با 1325W

(Antminer S9 Hydro (18Th/s

مدلAntminer S9 Hydro (18Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate18Th/s با 1728W

(Antminer S9 SE (16Th/s

مدلAntminer S9 SE (16Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate16Th/s با 1280W

(Antminer S9i (13Th/s

مدلAntminer S9i (13Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate13Th/s با 1280W

(Antminer S9i (14Th/s

مدلAntminer S9i (14Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate14Th/s با 1320W

(Antminer S9K (13.5Th/s

مدلAntminer S9K (13.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate13.5Th/s با 1310W

(Antminer T9 (11.5Th/s

مدلAntminer T9 (11.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate11.5Th/s با 1450W

(Antminer T9 (12.5Th/s

مدلAntminer T9 (12.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate12.5Th/s با 1576W

(Antminer T9+ (10.5Th/s

مدلAntminer T9+ (10.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate10.5Th/s با 1432W